Witamy na naszej stronie internetowej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spslupno.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia:  2020-09-15

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Niedbała

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 24 2612928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 • Adres:  09-472 Słupno ul. Kościelna 16
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 24 2612928

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1.Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście oraz dwa dodatkowe wejścia znajdujące się od  strony ulicy Kościelnej od strony parkingu. Przy wejściu głównym zamieszczony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do dwóch pozostałych prowadzą schody (po 1 stopniu). 

2.Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3.Na terenie szkoły usytuowany jest parking, gdzie wyszczególnione jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i jest specjalnie oznakowane.

4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5.W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

6.W budynku zorganizowane są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

 • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
 • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

 • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
  62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
 • aktualny jadłospis (pobierz)
 • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia